Privacy Statement

Privacyverklaring Instructiefilm.nl

Versienummer: 2.1

 

Als je een van onze websites bezoekt, informatie aanvraagt of bestelling plaatst via onze websites, telefonisch contact met ons opneemt en/of je bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de platformen die eigendom zijn van Instructiefilm.nl.

Instructiefilm.nl is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites en (online) bronnen die op onze platformen worden genoemd. Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring of een klacht hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan dan kun je contact opnemen met ons.

 

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om bijvoorbeeld je naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, bankgegevens, etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

 

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Instructiefilm.nl is in de meeste gevallen verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Instructiefilm.nl meestal de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt. Ook treedt instructiefilm op als verwerker van persoonsgegevens voor andere verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval bepalen wij de doeleinden en de middelen van de verwerking niet zelf. Instructiefilm.nl staat als verwerkingsverantwoordelijke en als verwerker altijd voor de correcte naleving van wet en regelgeving. In beide gevallen kan je contact met ons opnemen. Wij sturen jouw verzoek (in het geval dat wij verwerker zijn) dan door naar de verwerkingsverantwoordelijke.

Instructiefilm.nl is te bereiken via info@instructiefilm.nl

 

Welke persoonsgegevens kunnen wij van jou verzamelen?

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Organisatie

 

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Instructiefilm.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Instructiefilm.nl

 • om contact met je te kunnen opnemen;
 • om jou informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • voor het informeren en adviseren;
 • voor het doen van aanbiedingen;
 • voor het uitvoeren van onderzoeken;
 • voor het deelnemen aan trainingen;
 • voor het afhandelen van klachten en complimenten;
 • om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren;
 • om je bestelling te kunnen uitvoeren;
 • om je support te kunnen bieden.

Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van Instructiefilm.nl, dan biedt Instructiefilm.nl jou altijd de gelegenheid om je hiervoor uit te schrijven.

 

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag Instructiefilm.nl alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Instructiefilm.nl hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

A.na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;

B.in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

C.om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

D.in verband met de gerechtvaardigde belangen van Instructiefilm.nl, waarbij Instructiefilm.nl erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in geval van:

A.Het faciliteren van e-learning;

B.Het bijhouden van voortgang van e-learning;

C.De uitoefening en de verdediging van de rechten van Instructiefilm.nl, bijvoorbeeld bij geschillen;

D.Het verzorgen en verbeteren van de website en/of e-learning, waarbij instructiefilm.nl door het bezoek aan onze website jouw (klik-gedrag) kan vaststellen, om je op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. 

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Instructiefilm.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Telefonisch, per e-mail, via contactformulier, bestelformulier en aanvraagformulier op de website, via fax.

 

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

Voor het beheer van onze platformen maken wij gebruik van derden. Het kan voorkomen dat deze derden toegang hebben tot je persoonsgegevens. Als dat het geval is, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Je persoonsgegevens worden in geen geval door Instructiefilm.nl aan derden verkocht.

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Instructiefilm.nl

Instructiefilm.nl kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers binnen de organisatie, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Instructiefilm.nl

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens moeten delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Instructiefilm.nl of wanneer Instructiefilm.nl hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

3. Geen commercieel gebruik

Instructiefilm.nl zal jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

4. Gegevensverstrekking buiten de EER

Wij zorgen ervoor dat onze derde partijen jouw gegevens niet zomaar buiten de Europese Unie verwerken. Mocht dit wel het geval zijn, dan hebben wij met deze verwerker een overeenkomst afgesloten waarin het beschermingsniveau van de AVG wordt geborgd. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is, als u ons daar toestemming voor heeft gegeven of als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

 

Beveiliging

Instructiefilm.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Instructiefilm.nl heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen. Je gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet. We leggen derden die worden ingeschakeld bij het beheer en de ontwikkeling van de platformen contractueel de verplichting op om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren

 

Inzage, verwijderen en wijzigen: wat zijn jouw privacy rechten?

Je hebt de volgende privacy rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage, en een kopie van de precieze persoonsgegevens die we van je hebben;
 • Het overdragen van persoonsgegevens naar een andere organisatie;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Op de hoogte worden gesteld als gegevens worden aangepast, verwijderd, of beperkt.

Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken. Je kunt voor jouw verzoek gebruik maken van de contactgegevens welke in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Om je te kunnen identificeren vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort. Je moet dan wel een aantal delen maskeren zoals het BSN, handtekening, foto en documentnummer. Tevens moet je op het document de datum zetten waarop je deze aan ons verstrekt, en de naam van ons bedrijf. Bij een verzoek ontvang je dan binnen 30 dagen antwoord. 

 

Klachten

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij instructiefilm.nl

Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht? Dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze pagina: Klacht indienen AP

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de laatste versie.

 

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacy beleid, neem dan contact op met ons via dpo@instructiefilm.nl.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2019.

 

 

Instructiefilm.nl produceert instructiefilms, web-based poortinstructies en E-learning applicaties.

Over instructiefilm.nl